KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1. TARAFLAR

1.1. ŞİRKET/SATICI/SALAYICI

1.2. ÜYE

www.fuathoca.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:47/4 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim Özet Akademi Yayıncılık Danımanlık Ve Eitim Öretim Hizmetleri Ticaret Ltd. ti. (Bundan böyle “Özet Akademi” olarak anılacaktır).

www.fuathoca.net internet sitesi üzerinde bulunan üye formunu doldurarak üye olmuve ibu sözlemenin hükümlerini kabul etmiolan site üyesidir.

Madde 2. TANIMLAR

2.1. STE

Üyelerin, Özet Akademi tarafından satıa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satıbedeli üzerinden satın almasına imkan veren, Özet Akademi’ye ait www.fuathoca.net alan adından oluan web sitesidir.

2.2. ŞİRKET/SATICI/SALAYICI

Özet Akademi Yayıncılık Danımanlık ve Eitim Öretim Hizmetleri Ticaret Limited irketi ticaret unvanıyla faaliyet gösteren, bedeli karılıında uzaktan iletiim araçları vasıtasıyla (www.fuathoca.net internet sitesi aracılııyla) mal ve/veya hizmetlerin satımını yapan tüzel kiidir.

2.3. ÜYE / ALICI

Is bu sözlemedeki artları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, irket’in onayıyla üye olmaya hak kazanmıolan, irketin ön gördüü her türlü yöntem ve teknii kullanarak uzaktan iletiim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak sirket’e ait mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kiilerdir.

2.4. TAM GÜVENCELHESAP

Üye alıcıların sipariettikleri ürün ve/veya hizmetlerin bedelini gönderdikleri irket’e ait banka hesabıdır.

2.5. STEDEN AL SATIMODEL

irket’in, satıa yarar bilgilerini elektronik ortamda hazırlamıolduu ürün ve/veya hizmetlerin, üye alıcılar tarafından site üzerinden satın alınmasıyla gerçekletirilen satıusulüdür.

2.6. UZAKTAN EĞİTM SSTEM

irket’e ait teknik sistem ile öretmenlerin eitim-öretim faaliyetlerinin stüdyo ortamında ya da dorudan veya dolaylı olarak gerçekletirilmibir icrada ve/veya temsilde dijital teknoloji de dahil olmak üzere iaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve nakline yarayan araçlarla senkron (ezamanlı uzaktan eitim sistemi için) ve asenkron (farklı zamanlı uzaktan eitim için) olarak tespit ve kaydedilen/kaydedilecek olan videoların meydana getirilmesi ve bunların potansiyel alıcılar tarafından senkron ve asenkron eitim sürecinde kullanılmasını salayan sisteme verilen isimdir.

2.7. SENKRON VDEO DERS

irket’e ait uzaktan eitim sistemi ile meydana getirilen ve tüm telif hakları irket’e ait olan, alıcıların bedeli karılıı satın aldıkları kullanıcı adı ve ifrelerle giriyaparak ezamanlı(canlı) uzaktan eitim ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan, sözlemedeki alım satım ilemine konu hizmettir.

2.8. ASENKRON VDEO DERS

irket’e ait uzaktan eitim sistemi ile meydana getirilen ve tüm telif hakları irket’e ait olan, alıcıların bedeli karılıı satın aldıkları kullanıcı adı ve ifrelerle giriyaparak farklı zamanlı uzaktan eitim ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan sözlemedeki alım satım ilemine konu hizmettir.

2.9. TESLM

Hizmete ilikin alımlarda; hizmetin kullanıma tahsis edilmesini salayan kullanıcı adı ve ifrenin ALICI’nın bildirdii e-mail adresine SIRKET tarafından gönderilmesini, mala ilikin alımlarda kargo vasıtasıyla siparie konu malin ALICI’nın bildirdii adrese teslim edilmesini ifade eder.

Madde 3. KONU

Is bu sözlemenin konusu, irket’e ait www.fuathoca.net alan adı kullanılarak ‘’Siteden Al SatıModeli’’ylegerçekletirilen alım-satımlara ilikin olarak; 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yasal mevzuat hükümleri gereince SIRKET ve ALICI’nın karılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması ve üye alıcıların irket’e ait internet sitesinin kullanımına dair yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4. ÜYE OLMA ARTLARI

4.1. Is bu sözleme uyarınca üye olmak isteyenler, kimlik bilgileri ve/veya firma bilgileri de dahil olmak üzere, SIRKET tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doru bir ekilde siteye girdikten sonra, üyelik türüne göre belirlenmise üyelik bedelini öderler ve SIRKET tarafından

bavurularının onaylanmasıyla, bavuru sahibi gerçek veya tüzel kiiler üye olmaya hak kazanırlar. Kazanılan üyelik hakkı beraberinde yükümlülükleri de getirir. Üyeler yürürlükteki mevzuata, is bu sözlemeye, site kurallarına uygun davranma yükümlülüklerinin bulunduunu, aksi takdirde SIRKET tarafından belirlenen müeyyidelerin uygulanabileceini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2. Üye olmak için gerçek kiilerin reit olmaları gerekmektedir. Tüzel kiilik adına üyelik bavurusu yapanların ise, irketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları arttır. irket’in üyelik bilgilerinin doruluunu denetleme yükümlülüü bulunmadıından, bilgilerin yanlıverilmesi durumunda, üyelik süreci tamamlanmamıolacak ve olası bir ihtilaf durumunda irket’in hiçbir yasal sorumluluu bulunmayacaktır. Ayrıca bir sebepten üyelik sözlemesi fesih edilerek veya feshedilmeden, üyelii durdurulmuveya tamamen yasaklanmıkiilerin de takdiri irket’e ait olmak üzere üye olma engelleri bulunmaktadır. Bavuru sahipleri, irket’in bu bilgilerin doruluunu aratırma yükümlülüü olmadıını ve üyelik artlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doru olduunu peinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 5. SATIN ALMA MODELLERI

5.1.  Üyeler, üyelie hak kazanacak ilemleri gerçekletirdikten sonra, ‘’Siteden Al SatıModeli’’ usulü ile alım-satım ilemini gerçekletirirler.

5.2.  Üyelere verilecek hakları ve her iki tarafın ortak yararlanabilecei opsiyonel hakları belirleme yetkisi münhasıran irket’e aittir. Bu haklara ilikin deiiklikler, www.fuathoca.net alan adındaki internet sitesinde ilan edildii tarihinden sonra tüm üyeleri balayacak ekilde derhal yürürlüe girecektir.

5.3. “Siteden Al SatıModeli’’nde; ALICI, SATICI’nın belirledii ve sitede yer verdii satıa ilikin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmetleri, internet sitesi üzerinden sipariverdikten, üye sözlemesini kabul ettikten ve ürün ve/veya hizmetin bedelini irket’in tam güvenceli hesabına ödedikten sonra, SATICI 1(bir) is günü içerisinde sipariedilen hizmeti ALICI’nın kullanımına açmak için gerekli ilemleri tamamlamak zorundadır.

Madde 6. ÜYELERN/ALICILARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

6.1.  Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan her türlü mevzuata ve genel ahlaka uygun davranacaklarını, herhangi bir ekilde üçüncü bir kiinin kiilik hakları ve fikri ve sınai mülkiyet hakları dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir hakkın ihlâlini gerçekletirmeyeceklerini, internet sitesi üzerinden yapacaı paylaım ve yüklemelerin ve temin edecei her türlü içeriin ayrımcılık, kumar, pornografi, aırı cinsellik, iddet ve nefret suçu unsurları içermeyeceini, dier kullanıcıları ve üçüncü kiileri tehdit, taciz veya baka herhangi bir surette rahatsız etmeyeceklerini, dier alıcılara ait bilgilere kendi rızaları haricinde herhangi bir ekilde erimeyeceklerini, bu bilgileri, dier alıcıların rızası dahi olsa, herhangi bir surette toplamayacaklarını veya üçüncü kiilerle paylamayacaklarını, internet sitesi üzerinde, herhangi bir ekilde kampanya, yarıma, çekilidüzenlemeyeceklerini, satın aldıkları telif hakları kendilerine ait olmayan ürün ve/veya hizmetleri herhangi bir surette veya herhangi bir araç ile kayıt etmeyeceklerini, çoaltmayacaklarını, yaymayacaklarını, herhangi bir iletiim aracı ile iletmeyeceklerini, tescil hakkı olan görsel veya içerik kullanmayacaklarını, kullanıcı adı ve ifresini kesinlikle kimseye kullandırmayacaklarını-vermeyeceklerini- paylamayacaklarını, kiisel bilgilerini sitede paylamayacaklarını, irket’in taahhüt ve tekeffül etmedii hususları, taahhüt veya tekeffül etmigibi gerçek dıı beyanlardan kaçınacaklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.2.  Üyeler, ticari veya kiisel amaçlar güderek spam, virüs ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri dier kötü niyetli yazılımlar ile internet Sitesi’nin, çalımasını durdurucu veya engelleyici i, ilem veya eylemlerde bulunmayacaklarını veya bu yönde i, ilem veya eylemlerde bulunan üçüncü kiilerle herhangi bir iliki içerisinde olmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.3.  Üyeler, irket’e ait internet sitesinin içeriini, ara yüzünü, datalarını ve burada yer alan bilgileri, kısmen veya tamamen irket’in yazılı rızası olmadan kopyalayamaz, baka datalara aktaramaz ve bu dataları 3. Kiilerin eriimine ve kullanımına açamazlar.

6.4.  Üyeler, üye olurken vermioldukları tüm bilgilerin doru ve tam olduunu, bunların yanlı, eksik veya yanıltıcı olmasından dolayı kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan sorumlu olduklarını, bilgilerinde deiiklik olması halinde anında irket’i bu durumdan haberdar edeceklerini, irket’in bu yönde urayabilecei her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, kendileri tarafından belirlenen ve kendilerine ait kullanıcı adı ve ifrenin gizliliinden sorumlu olduklarını, bunların kendi kusurları veya ihmalleri neticesinde üçüncü kiilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple urayabilecekleri her türlü zarar dolayısıyla, irket’in herhangi bir hukuki sorumluluunun olmadıını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.5.  SIRKET, yöneticileri ve çalıanları, üyelerce kendisine bildirilen veya internet sitesine yüklenen, deitirilen ve salanan bilgilerin ve içeriklerin doruluunu aratırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doru ve hukuka uygun olduunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının hukuka aykırı bir durum oluturmamasını salamakla yükümlü ve sorumlu olmadıı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin doru olmamasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan da sorumlu tutulamaz. Bu durum üyelerce de kabul, beyan ve taahhüt olunur.

6.6.  Üyeler, yasal, ticari ve kalite denetimi gibi nedenlerle internet servis salayıcısının adinin ve internet protokol adresinin, eriim tarih ve saatinin, sitede bulunulan sırada eriilen sayfaların ve siteye dorudan balanılmasını salayan internet sitesinin adresi gibi bilgilerin SIRKET tarafından saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7.  Üyelere ait kiisel bilgilerin veya kayıtların irket’in özenine ramen üçüncü kiilerin eline geçmesi halinde, üyeler irket’in bundan kaynaklanan herhangi bir sorumluluu olmayacaını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, irket'in güncel veri koruma mevzuatı çerçevesinde gerekli düzenleme ve deiiklikleri yapma hak ve yetkisi mevcuttur.

6.8.  irket’in üye bilgilerinin mahkeme, devlet kurumları gibi resmi makamlarca talep edilmesi halinde, üyelere ait talep edilen tüm bilgileri isteyen kuruma vermeye yetkisi olduunu ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat dahil hiçbir hak ve alacak talep edilemeyeceini üyeler kabul, beyan ve taahhüt edeler. Ayrıca üyelerin hukuksuz eylemleriyle üçüncü kiilerin haklarını ihlal ettikleri iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca irket’e beyan edilerek yargı yoluna bavurulacaının bildirilmesi veya Alıcı ve Satıcı üyeler arasındaki uyumazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna bavurmak istediinin “Sirket’e bildirilmesi halinde SIRKET, ilgili Üyelerin kendisine bildirdii kimlik ve adres bilgileri karı tarafa verebilir.

6.9.  Üyeler, internet sitesinde yapacakları her türlü hukuka aykırı eylem ve ilem sebebiyle meydana gelecek zararlardan dolayı, hukuk ve ceza sorumluluunun kendilerine ait olduunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, hesaplarının ve ifrelerinin kendi tasarruflarından istemleri dıında çekmiolması durumunda, bu durumu aynı gün içerisinde irket’e bildirmek zorundadırlar. Bu sebeple, sitede gerçekletirilen eylem ve ilemleri kendilerinin gerçekletirmedii yolunda herhangi bir itiraz veya def’i ileri süremezler.

6.10. Üye, sözleme kapsamında kendisine daha önce baka üyelerce seçilmemibir kullanıcı adi ve ifre belirler. Kullanıcı adı ve ifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluundadır. ifre sadece üye tarafından bilinir. ifresini yanlıgiren üye, ifremi unuttum bölümünden kendi e- mail adresine ifresinin gönderilmesini salayabilir.ifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluundadır. SATICI ifrenin yanlıkullanımından doacak problemlerden kesinlikle sorumlu deildir.

6.11. Üyeler, internet sitesi üzerinden veya harici herhangi bir yolla, ticari amaç güderek irket’in hizmet bedelini ödememe kastıyla dier üyelerle iletiime geçmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hüküm üye alıcıları ve 3.kisileri balamaktadır. irket’in aksi davranıta bulunan üyeler hakkında ihtara gerek kalmaksızın üyelik hesaplarını kapatma, sözlemelerini fesih etme, ceza ve hukuk davası da dahil her türlü yasal yola bavurma hakları saklıdır.

6.12. Üyeler, irket’in yazılı onayı olmadan bu sitede sahip oldukları hakların hiçbirini ve üyelik hesaplarını 3. kiilere devir edemezler, kiralayamazlar, satamazlar, 3.kisilere yarar salayacak ekilde hiçbir eylemde bulunamazlar. Aksi takdirde irket’in tek taraflı olarak üyelerin hesaplarını kapatma ve sözlemelerini fesih etme hakkı saklıdır.

6.13. SIRKET, hukuki mevzuata aykırı olduunu veya bu konuda karııklıa sebep olacaı kendine ihbar edilen veya kendinin tespit ettii talepleri, yazımaları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü içerii yayımlamaktan imtina edebilir veya sebep göstermeksizin tek taraflı olarak yayından kaldırabilir. Üyeler, yayından kaldırma veya yayımlamaktan imtina etme yaptırımlarından biri ile karılatıklarında irket’ten hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceklerini ve irket’in bunu yapmaya yetkisinin olduunu peinen kabul ederler. irket’in internet sayfasında yayımlanan veya yayımlanmamasına ramen sitede müteri tarafından paylaılan herhangi bir içerik, bilgi veya veri sebebi ile irket’in hukuki veya cezai sorumluluunun doması halinde, üyelere rücu hakkı saklıdır.

6.14. irket’e ait www.fuathoca.net alan adlı internet sitesinde ücretli ve ücretsiz hizmetler olabilir. irket’in bu hizmetleri ücretli veya ücretsiz olarak belirleme hakkı saklıdır. Üyeler bu hizmetlerden kural olarak ücreti karılıında yararlanmaktadırlar. Ancak siteye üye olarak bazı kampanyalardan ve hizmetlerden ücretsiz yararlanan kullanıcılar da bulunabilir. Üyeler arasındaki bu kullanım seklini belirleme tasarrufunun irket’e ait olduunu üyeler peinen kabul ederler.

6.15. Üyelerin, gerçek veya tüzel kii adına satın aldıkları mal ve/veya hizmetler için yalnızca tek bir kullanıcı adı ve ifre verilir ve sadece satın alan gerçek kii üzerine kaydedilerek o kiinin kullanımına izin verilir. ifrenin kullanıcı tarafından 3.kisilerle paylaılması sözlemeye aykırılık oluturur. Bunun tespit edilmesi durumunda SATICI, izinsiz paylaım yapılan kii sayısı kadar sözleme bedelini ihlali yapan üyeden talep etme ve sözlemeyi tek taraflı olarak hâkli nedenle fesih etme hakkına sahip olur. Üyelerin birden fazla üyelik hesabi oluturmaları, satın aldıkları mal ve/veya hizmeti birden fazla kiinin yararlanmasını salayacak ekilde kullanmaları ve/veya devretmeleri kesinlikle yasaktır.

6.16. Üyeler is bu sözlemenin mobil ortam dahil irket’in faaliyet gösterdii her türlü alanda geçerli olacaını, ibu sözleme hükümleri ile balantılı yan sözlemelerin hükümleri çatıında SATICI’nın lehine olan hükümlerin uygulanacaını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.17. Üyeler; kendi üyelik hesapları, sitenin isleyiini manipüle etmek için kötü niyetli olarak açtıkları üyelik hesapları veya tanıdıklarının hesapları arasında para transferi salamak da dahil olmak üzere her türlü manipülasyona yönelik hareketten kaçınacaklarını, site kuralları ve üyelik sözlemesinde yer alan kapsamın dıına çıkarak sitenin isleyiini bozacak davranılarda bulunmayacaklarını, aksi takdirde meydana gelecek ihtilaflardan doacak zararlardan sorumlu olacaklarını, irket’in tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal yola bavurabileceini peinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.18. Üyeler, paylatıkları içeriklerin hiçbir ekilde tanıtım ve reklama ilikin fotoraf veya metin içerii ve linki bulunmayacaını, aksi tutum ve davranılarda bulunan üyeler hakkında irket’in ihtara gerek olmaksızın tazminat da dahil olmak üzere her türlü yasal yollara bavurabileceini peinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.19. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadıının, is bu sözleme hükümlerinden birinin ihlal edildiinin veya site kurallarına uyulmadıının irket’e ihbar olunması veya SIRKET tarafından tespit edilmesi halinde, SIRKET ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözlemeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilikili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Ancak bu içerikler siteden silinse dahi ihlale konu bilgiler SIRKET tarafından muhafaza edilebilecektir. SIRKET içerii kaldırma yetkisini kendisi kullanabilecei gibi, üyelerin kendilerinin yapmasını da talep edebilir. Bunun üzerine üyeler derhal bu talebi yerine getirmekle yükümlüdürler. Talebin yerine getirilmemesinden dolayı hukuki sorumluluk üyelere aittir. Üyeler, irket’in yetkilerine ve bu yöndeki olası bir isleme peinen rıza gösterdiklerini ve bu nedenle tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.20. Üyeler, irket’in kendi takdirine balı olarak önceden ayrıca ihtara gerek olmaksızın istedii anda, Internet Sitesi’nin tamamını veya bir kısmını deitirebileceini, silebileceini veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabileceini, baka internet sitesi üzerinden hizmet vermeye devam edebileceini veya siteyi tamamen kapatabileceini, sitede deiiklik yapılması durumunda deiikliklerin sitede veya siteye balı alt alan adlarında ilan edildikten sonra derhal yürürlüe gireceini, yeni bir sitede faaliyet gösterilmesi durumunda ise irket’in üyelere ait kiisel bilgilerin tamamının bu sitede de kullanılabileceini, peinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.21. irket’in, üyeler nedeniyle maruz kalacaı, idari yaptırımlar da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, dorudan veya dolaylı her türlü zararını, zararı meydana getiren üye/lerden tazmin edebileceini üyeler peinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.22. Is bu sözlemedeki tüm hükümler, siteden hizmet satın almasa da, siteye üye olan tüm kullanıcılar hakkında uygulanır.

Madde 7. ÜYELERIN/ALICILARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

7.1.  ALICI, siteye üye olduktan sonra, is bu sözlemede ve sitenin içeriinde yer alan bilgiler ııında, satın alacaı ürün ve/veya hizmetin cinsi, türü, markası, modeli, rengi, fotorafları ve yazılı açıklamaların doruluu, nitelii, özellikleri, tüm vergiler dahil satıbedeli, satıilan süresi, satılacak miktarı, stok sayısı, listeleme hususları, teslim yeri, koulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzereMesafeli Sözlemelere Dair Yönetmeliin 5.maddesinde ALICI tarafından satıöncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduunu, bu konuların içeriini anladıını, ürün ve/veya hizmetin sipariini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerçekletirdiini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.  ALICI ibu üyelik sözlemesi hükümleri uyarınca üye olmaya hak kazandıktan sonra ‘Siteden Al SatıModeli’’ne göre bir ürün ve/veya hizmet satın almak istediinde; irket’in sitesinde yer alan ve gerekli bilgilendirmeleri yapılmıolan ürün ve/veya hizmetleri, elektronik ortamda görerek satın alma talebinde bulunur. ALICI’nın bu talebi; SATICI’nın ürün ve/veya hizmetlerine ait tüm artları ön bilgilendirme metnindeki haliyle onaylayarak satın almayı kabul, beyan ve taahhüt ettii anlamına gelmektedir. ALICI ve SATICI arasındaki mesafeli satısözlemesi talebin SATICI ’ya ulaı an kurulmuolur. Genel hükümler çerçevesinde ALICI’nın ürün ve/veya hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüü, SATICI’nın ise ilanda ve ön bilgilendirme metninde içeriini ve artlarını belirttii ürün ve/veya hizmeti teslim etme yükümlülüü domuolur. Bundan sonra taraflarca anlaılan ürün ve/veya hizmet bedeli ALICI tarafından irket’in ‘’tam güvenceli Hesabı’na ödenmek zorundadır. Bu hesaptan bakaca bir hesaba ödenen paralar için irket’in hiçbir ekilde sorumluluu bulunmamaktadır. ALICI’nın bedeli hiçbir ekilde ödememesi halinde ihtara gerek olmaksızın sözleme kendiliinden ve derhal fesih olmuolur.

7.3.  Üyeler is bu sözlemenin 5.maddesindeki ‘Siteden Al SatıModeli’’ni seçerek, almak istedikleri mal ve/veya hizmetlere ilikin kabul iradelerini usulüne uygun olarak beyan ettikten sonra, SATICI 1 igünü içerisinde üyelerin platformunu aktif hale getirir ve satın alırken bildirdikleri e-mail adreslerine bilgilendirme e-maili gönderir. lgili onayın SATICI tarafından gönderilmesi sipariedilen mal ve/veya hizmetin ALICI’ya teslim edildii anlamına gelmektedir. ALICI’nın mal ve/veya hizmeti satın aldıktan sonra e-mailini kontrol etme yükümlülüü bulunduundan, gönderilen bilgilerden haberdar olmadıını iddia edemez. ALICILAR’ın gerek senkron gerekse asenkron video dersler için satın aldıkları hizmetleri kullanımları belirli bir süreye tabidir. SATICI’nın belirledii sürenin sonunda ALICILAR’ın kullanım hakları sona erer. Bu süre içerisinde senkron video dersler için hizmetlerin kullanım zamanları SATICI tarafından tayin edilen bir müfredata (haftanın hangi günleri/günün hangi saatleri/haftada-günde kaç saat vs...) uygun olarak devam ettirilir. SATICI’nın müfredatta deiiklik yapma hakkı saklıdır. ALICI’nın belirlenen saatlerde hizmetten faydalanması için doru kullanıcı adı ve ifresi ile www.fuathoca.net internet sitesine balanarak giriyapması gerekmektedir. Asenkron video dersler ise; SIRKET tarafından belirlenen kullanım süresi içerisinde, senkron video ders çekimini takip eden bir igünü sonrasında ALICI’nın doru kullanıcı adı ve ifre ile www.fuathoca.net sitesine balanarak giriyapması suretiyle kullanılır. Aksi ekilde hareket edilmesi halinde SATICI’nın yasal sorumluluu yoktur ve urayacaı zararlar ALICI tarafından tazmin edilecektir.

7.4.  ALICI, alım-satıma konu ürün ve/veya hizmetin, hasarsız, hatasız, eksiksiz, ayıpsız ve sorunsuz bir ekilde kullanımına tahsis olduu ve çalıı/teslim aldıı kanaatindeyse, bu yöndeki olumlu bildirimini SATICI’ya ait e-mail adresine ayni gün içerisinde yapmalıdır. ALICI’nın sessiz kalması, ürün ve/veya hizmeti hasarsız, hatasız, eksiksiz, ayıpsız ve sorunsuz olarak teslim aldıı, ürün ve/veya hizmetin ön bilgilendirme metnindeki niteliklere uygun olduu anlamına gelir.

7.5.  ALICI’nın iletiim bilgilerini kendisinden kaynaklanan nedenlerle eksik veya hatalı bildirmiolması durumu da dahil olmak üzere, ürün ve/veya hizmetin teslimi veya kullanıma tahsis edilmesi ile ilgili karılaılan tüm olumsuz durumlarla ilgili olaylara ALICI kendi kusuru ile sebebiyet vermiolacaından, ürün ve/veya hizmetin kendisine tekrar yollanacaı zamandaki kargo ücretleri ve/veya hizmetin tahsis edilmesine ilikin ek masrafları karılamak zorundadır.

7.6.  Senkron ve asenkron video dersler elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler olduundan, ALICI söz konusu hizmetlere ilikin cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca, senkron ve asenkron video dersleri cayma süresi içinde isleyiine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir ekilde kullanmadıı takdirde meydana gelen bozulmaları öne sürerek cayma hakkını kullanamayacak ve meydana gelen zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. ALICI’nın, ‘Siteden Al SatıModeli’’ ile yaptıı senkron ve asenkron video ders alımlarında internet sitesinde demo dersleri izleme olanaı her zaman bulunduundan, hizmetin içeriini ve niteliini bilmediini iddia ederek de cayma hakkını kullanamayacaktır.

7.7.  Mücbir sebep ve/veya her durumda ALICI senkron ve asenkron dersler ile ilgili olarak cayma hakkını talep ettii takdirde, SATICI bildirimi aldıı gün hizmetin kullanımını ALICI’nın kullanımına kapatır ve ALICI’nın o tarihe kadar yararlandıı hizmet bedelini dütükten sonra kalan bakiyeyi 14 GÜN içerisinde tek seferde faizsiz olarak ALICI’ya iade eder. SATICI kullanıma kapatmasa dahi ALICI’nın cayma bildirimini yaptıı tarihten sonra kullanıma son verme yükümlülüü bulunmaktadır. Kamp eğitim programlarının eğitim süresi 15 günden az olduğu için alıcı hiç bir sebep ile iade talebinde bulunamaz.

7.8.  ALICI ‘’Siteden Al SatıModeli’’ ile satın aldıı senkron ve/veya asenkron video derslerin; yararlanma amacı bakımından deerlerini veya makul olarak beklenen faydalarını azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içerdiini, dier bir söylemle hizmetin ayıplı olduunu yahut hizmetin süresinde tahsis edilmemesi sebebiyle ayıplı olduunu iddia ediyorsa, iddialarına konu olayları fark ettii andan itibaren derhal SATICI’ya bildirimde bulunmak zorundadır. ALICI bu bildirimde seçimlik haklarından (hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözlemeden dönme) hangisini kullandıını da SATICI’ya belirtmek zorundadır. Ancak, ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesi SATICI için orantısız güçlükleri beraberinde getirecekse, ALICI bu haklarını kullanamayacaktır. ALICI, sözlemeden dönme veya ayıp oranında indirim isteme haklarından birini seçmise SATICI söz konusu bedelleri haklı sebepler ve yasal artlar varsa derhal öder. ALICI, ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesini haklarından birini seçtiyse, SATICI’nın talepleri yerine getirmek için 30 is günü süresi vardır. Ücretsiz onarım hakkının kullanıldıı durumlarda SATICI’nın ‘SatıSonrası Hizmetler Yönetmelii’ uyarınca hareket etme hakkı saklıdır. ALICI’nın seçimlik haklarını kullanması durumunda nakliye de dahil olmak üzere tüm masraflar SATICI tarafından karılanacaktır. Ancak, ALICI’nın söz konusu seçimlik haklarını kullanmak istediini beyan etmesi SATICI’nın bu yönde mutlak surette hareket edecei anlamına gelmemektedir. SATICI’nın önceden bildirdii bir ayıbı ALICI bilmesine ramen hareket ediyorsa, ALICI’nın iddiası aslında ayıba konu bir durum tekil etmiyorsa ve bunlarla sınırlı kalmaksızın yasal mevzuat uyarınca ALICI’nın ayıba dayanarak seçimlik hak iddia etmesine engel bir durum söz konusuysa, SATICI ALICI’nın taleplerini yerine getirmek zorunda deildir.

7.9.  ALICI, ‘Siteden Al SatıModeli’’nde satıcının ön bilgilendirme metninde yer verdii bilgileri, satıbedelini, tüm satış şartlarını ve usullerini kabul ederek ürün ve/veya hizmeti sipariettii için, kanunda sayılan istisnai durumların haricinde haklı sebebi olmaksızın sipariini iptal edemez. Ayrıca sipariettii ürün ve/veya hizmetin bedelini ödemekten de imtina edemez. ALICI sipariettii ürünün ve/veya hizmetin bedelini ödemek ve teslim almak zorundadır.

7.10. Üyelerin ürün ve/veya hizmetin alımına ilikin yapacakları onaylama ve reddetme de dahil olmak üzere satıilemi tamamlanana kadar gerçekletirecekleri her türlü yazıma ve iletiim kurma

eylemleri, mutlak suretle irket’in sitesi üzerinden elektronik ortam kullanılarak yapılmalıdır. Yapılan ilemlerin geçerlilik kazanması ve sözlemede belirlenen sürelerin balamasının tek artı budur. Üyeler bu kurala riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sebeple meydana gelecek zararlardan dolayı irket’in hiçbir yasal sorumluluu bulunmamaktadır. Is bu sözleme hükmü yalnızca üyeler için balayıcı olup, SIRKET kendisinin tayin edecei herhangi bir usulde üyelerle yazıma ve iletiim kurma hakkına sahiptir. Tayin ettii usulle gerçekletirdii yazıma ve iletiim metinlerinin geçerlilii herhangi bir arta tabi deildir.

7.11. ALICI, ‘Siteden Al SatıModeli’’ yöntemiyle yaptıı ürün ve/veya hizmet alımında; irket’in tam güvenceli hesabına ödedii ürüne ve/veya hizmete ait bedeli, satıilemi olumlu veya olumsuz bir ekilde sonlanana kadar, irket’in bu hesapta bloke etme hakkının olduunu kabul eder.

7.12. ALICI’nın satın aldıı ürün ve/veya hizmetin, satın aldıı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, irket’ten bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün deildir.

7.13. Ürün ve/veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir ekilde yetkisiz kiilerce hâksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak, ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kurulusunun ürün ve/veya hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.

Madde 8. SATICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

8.1.  Satıcı, satmak istedii ürün ve/veya hizmetleri satmasını engelleyecek maddi, ekonomik ve hukuki bir engelinin bulunmadıını, mevzuattan doan yükümlülüklerine uygun davranacaını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2.  Taksitli satılarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde dümesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve dier ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemikalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.

8.3.  SIRKET, üyelere veya 3. ahıslara bildirimde bulunmadan, is bu sözlemeyi tek taraflı olarak her zaman derhal feshedebilir ve internet sitesi de dahil olmak üzere tüm teknik ve teknolojik altyapının iletilmesini durdurabilir.

8.4.  SIRKET sitenin, azami devamlılıkta ve ilerlikte hizmet vermesi için üzerine düsen özeni gösterecek olup, bu hizmetin kesintisiz olması manasına gelmemektedir. Internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doabilecek bilgi kayıplarından, üyelerden kaynaklanan hatalı ilemlerden ve bunun gibi kusuru bulunmayan olumsuzluklardan ve zararlardan dolayı sorumlu deildir.

8.5.  irket’in internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya baka sitelere girie izin verilmesine yönelik konulmuolan linklerin, üyeler veya 3.sahislar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı irket’in sorumluluu yoktur. SIRKET bu sitelerin içeriinin güvenilirlii konusunda hiçbir taahhütte bulunmadıı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3.kisilerin karılaacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu deildir.

8.6.  irket’in, üyelere ait tüm içerikleri baka sitelerde veya ticari amaçla faaliyet gösteren baka yerlerde kullanmak için, 3. Kiilerle anlama yetkisinin bulunduunu, ilan ve hak sahibi üyeler kabul, beyan ve taahhüt ederler. Is bu madde hükmü ile üyeler irket’e bu konuda açık yetki vermektedirler.

8.7.  SIRKET, faaliyet gösteren tüzel kii üyelerin is yerlerini denetim amaçlı ziyaret edebilir. ALICI’nın daha iyi hizmet almasını salamak ve yararlarını korumak, üyelerin faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmak için yapacaı bu denetimlerde üyelerden bilgi ve belge talep edebilir. Tüm üyeler bu durumu imdiden kabul, beyan ve taahhüt etmilerdir.

8.8.  Sözlemeye aykırılık hallerinde irket’in maddi-manevi zararının tazminini talep hakları saklıdır. İşbu sözleme 'Site' nin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satıilemleri için üyeler tazminat talebinde bulunamaz.

8.9.  Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadıının, is bu sözleme hükümlerinden birinin ihlal edildiinin veya site kurallarına uyulmadıının kendine ihbar olunması veya SIRKET tarafından tespit edilmesi halinde, SIRKET ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözlemeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilikili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Bu durumlarda üyelerin SIRKET ‘te mevcut bir alacaının bulunması halinde, SIRKET muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacıyla bu parayı tam güvenceli hesabında 60 gün bloke edebilir. Tüm üyeler irket’in bu yetkilerini peinen kabul ederler.

8.10. Sitenin SIRKET tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması durumunda, is bu sözleme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliinden sona erer. Bu durumda SIRKET isini, ticari ortaklıını ve site alan adını deitirmeye, aynı faaliyeti baka bir alan adı ile yürütmeye yetkili olup, bu faaliyetleri is bu sözleme kapsamında deerlendirilemeyecei gibi, bu sözlemeye herhangi bir etkisi de olmayacaktır.

Madde 9. ÖDEME SEKILLERI

9.1.  SIRKET, ibu sözleme kapsamında ‘’Siteden Al SatıModeli’’ usulüyle gerçekletirdii her satıilemi için bedel almaya hak kazanacaktır. ALICI ürünü almayı kabul etmesi ile birlikte es zamanlı olarak ödemeyi yapmak zorundadır. Aksi belirtilmedii sürece belirtilen ücretlerin tamamı Türk Lirası olarak ödenecektir. ALICI irket’çe belirlenen bedelleri KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

9.2.  Is bu sözlemenin dier hükümlerinde de detaylı olarak yer verildii üzere, alim satım ilikisi içerisine giren alıcılarla mutabakata varana kadar ürün ve/veya hizmet bedelini " Tam güvenceli Hesap “ta bloke etme hakkına sahiptir.

9.3.  Satın alınan ürün ve/veya hizmetin bedelinin ödenmesinden sonra, ALICI’nın kusurlu ve kasıtlı davranıları sonucunda yapılan ödemenin ilgili banka veya finans kurulusu tarafından herhangi bir sebeple irket’e ödenmemesi, iptali veya SIRKET hesaplarından geri çekilmesi halleri söz konusu olduunda, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.

9.4.  ALICI, kredi kartı ile yapmıolduu ilemlerinde temerrüde dümesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmıolduu kredi kartı sözlemesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara bavurabilir; doacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde dümesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

9.5.  Tüm üyeler, ticari ilikilerinin konusunu oluturan malların ve/veya hizmetlerin ödeme usulüne ilikin olarak Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’in 26.maddesinin 7.bendinde yer alan ‘’ Mal veya hizmet alimi sonrası belli bir ücret karılıı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendii dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekletirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekletirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz.’’ hükmünden doan yükümlülüklerini yerine getireceklerini, ticari ilikiye konu mal ve/veya hizmetlerin alım satım usulünde bu maddeye aykırı davranmayacaklarını, bununla sınırlı kalmamak üzere, ticari iliki içine girdikleri tarihte yürürlükte olan Banka ve Kredi Kartları Hakkında Kanun, Yönetmelik ve Teblihükümlerinden doan tüm yükümlülüklerini yerine getireceklerini, mezkur yasal mevzuat hükümlerine aykırı davranmaları sebebiyle bir ihtilaf vukuu bulması durumunda irket’in hukuki ve cezai bir sorumluluunun domayacaını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9.6.  İşbu sözlemeden kaynaklanan ve üyeler tarafından irket’e yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer (havale, EFT vs....) ilemlerinin güvenli bir ekilde gerçekletirilmesi veya tahsili için mevzuat gerei irket’in herhangi bir ödeme kurulusu ve/veya 3.kisi ile çalıması halinde; SIRKET ile ödeme kurulusu ve/veya 3.kisi arasında imzalanan sözleme hükümleri ibu sözlemeyi de balayacaktır. Bu kapsamda; Ödeme usul ve süresine ilikin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleme gerei SIRKET yerine ödeme kurulusunca ve/veya 3.kisi tarafından ifa edilecek islerden (Üyelik Sözlemesinde ve dier sözlemelerde SIRKET tarafından yapılması kararlatırılmıolsa dahi) ötürü dorudan ilgili ödeme kurulusu ve/veya 3.kisi sorumlu olacaktır. Bu balamda, ALICI üyeler, irket’in hiçbir yasal sorumluluunun olmadıını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9.7.  Is bu Sözleme ’den kaynaklanan ve irket’e zamanında ödenmeyen borçlar için kanuni yasal faiz uygulanır.

Madde 10. GIZLILIK POLITIKASI

SIRKET, üyelere ait edindii kiisel bilgilerin tamamını, ibu sözlemenin ve eklerinde yer alan sözlemelerin (özellikle ‘’Gizlilik Politikası’’ sözlemesinde) ve/veya ‘’Kiisel Bilgiler Olur Metni’ ’nin içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve 3.kisilerle paylaacaktır. Is bu madde ALICI ve SATICI tarafından peinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.

Madde 11. ÜRÜN/HIZMETLERIN TELIF HAKKINA LİŞKN ESASLAR

11.1. İşbu sözleme kapsamında; www.fuathoca.net alan adındaki internet sitesinde yer alan içerikler ve sitelerin ara yüzü, alım-satıma konu mal ve/veya hizmetler (senkron ve asenkron ders videolar) ve içerikler, görseller, metinler, konumalar, servisler, sunumlar, yazılımlar, grafikler, kullanıcı arabirimleri, sesler, videolar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere is bu sözlemeye konu alım satıma konu mal ve/veya hizmetler, tüm çalıma ürünleri ve yaratıcı tasarımlar üzerindeki faydalanma, eserde deiiklik yapma, ekleme ve kısaltma, yayınlama, adın belirtilmesi, üçüncü kiilere basit veya tam ruhsat seklinde lisans verme, ileme, çoaltma, ödünç verme, kiralama, yayma, temsil, ezamanlı ya da farklı zamanlı olarak aynı veya farklı mekanlarda gerçekletirilen uzaktan eitim materyali olarak kullanılıp temsil edilme, icra edilme, gerçekletirilecek icra ve/veya temsilin ilk tespiti dahil her türlü çoaltma, fonografa ve/veya filme kaydetme, çoaltılmıasıl veya suretleri dorudan ya da dolaylı olarak fonograf, film ve/veya yapımlarda kullanma, radyo, televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kurulularca ya da dijital iletim de dahil olmak üzere iaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlama, bu yayınları yeniden yayınlama suretiyle umuma iletme, telli veya telsiz araçlarla ödünç verme, kiralama, satma, yayma ve/veya umuma daıtma, sunma, gerçek kiilerin seçtikleri yer ve zamanda esere eriimi salamak suretiyle umuma iletme, yeniden iletme, eseri ve/veya icraları, temsilleri kısımlara ayırıp yukarıda belirtilen biçim ve formatlarda kullanılma, sınırsız, koulsuz ve/veya süresiz olarak mutlak ve/veya basit lisansa verme, eserin teknolojinin bilinen ya da ileride kefedilecek bir yöntemiyle kısmen veya tamamen çoaltılıp tekil ya da deiik cihazların bileeni olarak kullanma, ödünç verme, kiralama, yayma, icra ve temsil etme, iaret, ses ve/veya görüntünün iletilmesine yarayan araçların bileeni olarak kullanma, bu araçlar yardımıyla umuma iletme, yeniden iletme ve benzeri 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda belirtilen tüm mali ve manevi haklar (telif hakları) ve yetkiler SATICI’ya ait olup, ALICI’lar satın aldıkları mal ve/veya hizmetlerin tüm telif haklarının SATICI’ya ait olduunu ve ödedikleri bedelin yalnızca hizmeti belirli bir süre kullanmaya hak tanıdıını, SATICI’ya ait telif haklarını ihlal edici ekilde hareket etmeyeceklerini ve 3.kisilere söz konusu kuralları ihlal etmelerini salayıcı yardımlardan kaçınacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2. Üyeler, herkes tarafından görünecek ve kendilerine dier üyelerden ayırt edicilik kazandıracak olan, kendi seçtikleri kullanıcı adlarının, telif hakları da dahil olmak üzere 3. kiilerin yasadan kaynaklanan hiçbir hakkını ihlal etmeyeceini, herhangi bir ihtilaf vuku bulmuolsun veya olmasın, irket’in kullanıcı adlarını deitirme yetkisinin olduunu, bu yetkiyi kendisinin kullanabilecei gibi üyelerin de bu deiiklikleri yapmasını talep edebileceini, bu talep üzerine üyeler talep gereklerini derhal yerine getireceklerini peinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.3. İşbu sözleme konusu isler SATICI tarafından ifa edilirken, ALICI tarafından yaratılacak her türlü fikri ürünlerle bu eserlerin icrası/temsili, icra/temsillerin fonogramlara kaydedilip yayınlanması ve iletilmesinden kaynaklanan ve 5846 sayılı yasanın 21, 22, 23, 24, 25 ve 80. maddelerinde hüküm altına alınmıolan faydalanma, eserde deiiklik yapma, ekleme ve kısaltma, yayınlama, adın belirtilmesi, isleme, çoaltma, ödünç verme, kiralama, yayma, temsil, ezamanlı ya da farklı zamanlı olarak aynı veya farklı mekanlarda gerçekletirilen uzaktan eitim materyali olarak kullanılıp temsil edilme, icra edilme, gerçekletirilecek icra ve/veya temsilin ilk tespiti dahil her türlü çoaltma, fonograma ve/veya filme kaydetme, çoaltılmıasil veya suretleri dorudan ya da dolaylı olarak fonogram, film ve/veya yapımlarda kullanma, radyo, televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kurulularca ya da dijital iletim de dahil olmak üzere iaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlama, bu yayınları yeniden yayınlama suretiyle umuma iletme, telli veya telsiz araçlarla ödünç verme, kiralama, satma, yayma ve/veya umuma daıtma, sunma, gerçek kiilerin seçtikleri yer ve zamanda esere eriimi salamak suretiyle umuma iletme, yeniden iletme, eseri ve/veya icraları, temsilleri kısımlara ayırıp yukarıda belirtilen biçim ve formatlarda kullanılma, sinirsiz, koulsuz ve/veya süresiz olarak mutlak ve/veya basit lisansa verme, eserin teknolojinin bilinen ya da ileride kefedilecek bir yöntemiyle kısmen veya tamamen çoaltılıp tekil ya da deiik cihazların bileeni olarak kullanma, ödünç verme, kiralama, yayma, icra ve temsil etme, iaret, ses ve/veya görüntünün iletilmesine yarayan araçların bileeni olarak kullanma, bu araçlar yardımıyla umuma iletme, yeniden iletme ve benzeri ekilde meydana gelecek tüm mali ve hakların tamamının; koulsuz ve süresiz ekilde SATICI’ya ait olacaı(devredilmiolacaı) taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilir. SATICI devredilen haklar üzerinde diledii gibi tasarrufta bulunabilecektir.

11.4. Üyeler, 11.maddede düzenlenmiolan durumlardan herhangi birine aykırı hareket etmeleri halinde, irket’in ihtara gerek olmaksızın FSEK’e ve dier ilgili mevzuatlara dayanarak hukuki ve cezai yollara bavurabileceini peinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 12. SÖZLEME DEĞİŞİKLKLERI

SIRKET tamamen kendi takdirine balı ve tek taraflı olarak, ibu sözlemeyi uygun görecei herhangi bir zamanda www.fuathoca.net internet sitesinde önceden ilan ederek kısmen veya tamamen deitirebilir. İşbu sözlemenin kısmen deitirilmesi durumunda deien hükümler ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını dourmaya devam edecektir. Sözleme tamamen deitirildii takdirde ise, yine sitede ilan edildii tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu sözleme, "Üye “nin tek taraflı beyanları ile deitirilemez. Bunun yani sıra herhangi bir sebeple, Sözleme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya icra edilemez olması, Sözleme’nin dier hükümlerinin geçerliliini veya icra edilebilirliini etkilemez.

Madde 13. SÖZLEMENIN FESHINE LİŞKN HÜKÜMLER

13.1. Üyelerce, yasal mevzuata uyulmadıının, is bu sözleme hükümlerinden birinin ihlal edildiinin veya site kurallarına uyulmadıının irket’e ihbar olunması veya SIRKET tarafından tespit edilmesi halinde, SIRKET ihtara gerek olmaksızın her zaman haklı nedenle tek taraflı olarak sözlemeyi fesih ederek veya fesih etmeden üyelerin üyeliini dondurma, kısıtlama, sonlandırma, onlarla ilikili dosya, belge, içerik, yorum ve bilgileri silme hakkına haizdir. Üyeler bu durumlarda irket’e karsı tazminat da dahil olmak üzere herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamazlar. SIRKET içerii kaldırma

yetkisini kendisi kullanabilecei gibi, üyelerin kendilerinin yapmasını da talep edebilir. Bunun üzerine üyeler derhal bu talebi yerine getirmekle yükümlüdürler. Talebin yerine getirilmemesinden dolayı hukuki sorumluluk üyelere aittir. Üyeler, irket’in sayılan yetkilerine ve bu yönde tesis edilebilecek olası bir isleme peinen rıza gösterdiklerini ve bu nedenle tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13.2. irket’in madde 13.1’deki haklı nedenlerden dolayı sözlemeyi fesih etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, aaıda sayılan nedenler fesih sebebi örnekleri niteliinde olup, bu hallerde de irket’in is bu sözlemeyi fesih etme hakkı domaktadır.

  1. (a)  Üyelerin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin isleyiini manipüle edecek davranılarda bulunmaları,

  2. (b)  Üyelerin kendisi için oluturulmuKullanıcı profilini bakasına devretmesi veya kullanıma açmaları,

  3. (c)  Üyelerin üçüncü kiilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan yasalara aykırı paylaımlarda bulunmaları,

  4. (d)  Üyelerin almayı düünmedikleri bir ürün ve/veya hizmetle ilgili talepte bulunmaları,

  5. (e)  Dier üyelerin site içerisinde kiisel bilgilerini ve iletiim bilgilerini paylamaları,

  6. (f)  Üyelerin tescil hakkı bakasına ait görsel veya içerik kullanmaları,

  7. (g)  Üyelerin site içerisinde uygunsuz görsel, dil ve içerik kullanmaları,

  8. (h)  Üyenin sıkça ikâyete maruz kalması.

  9. (i)  T.C. yasalarına aykırı paylaım, ilem ve eylemlerde bulunmaları.

Madde 14. YETKILI MAHKEME

İşbu sözlemeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda,ilgili Bakanlık (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı) tarafından ilan edilen deere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu deerin üstündekilerde ise ALICI’nın ve SATICI’NIN yerleim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca is bu sözlemeden doacak ihtilaflarda İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve cra daireleri yetkilidir.

Madde 15. KAYITLARIN GEÇERLILIGI

İşbu Sözleme ‘den doabilecek ihtilaflarda irket’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofis ve bilgisayar kayıtlarının muteber balayıcı, kesin ve münhasır delil tekil edeceini, is bu sözlemenin delil sözlemesi niteliinde olduunu ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 16. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Ertanlar Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden almış olduğunuz hizmetler kapsamında kurumumuza bildirdiğiniz veya kurumumuzca sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, kurumumuzca Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;

        hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

        doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

        işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

        hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda bilgilendirme yapmamız için işlenmesinde meşru menfaatimiz bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kayıt işlemi sırasında dolduracağınız sözleşme vasıtası ile, yarı-otomatik olarak toplanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Ad Soyad verinizin yalnızca uyuşmazlık halinde kolluk makamlarınca paylaşılması dışında hiçbir veriniz 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İletişim formuna ilişkin kişisel verilerinizin,

·       işlenip işlenmediğine

·       işlenme amacına

·       yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair bilgi edinme;

·       amacına uygun işlenmesini,

·       yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

·       ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

·       uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme;

·       otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme.

Madde 17. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleme, kayıt ilemleri tamamlandıktan sonra imzalandıı veya elektronik ortamda onaylandıı tarihte yürürlüe girer ve Aralık ayında açıklanan SMMM Yeterlilik 2020/2 Sınav Tarihine veya STAJA GİRİŞ SINAVI 2020/3 Sınav Tarihine kadar hüküm ve sonuç douracak ekilde yürürlükte kalır. Üye 17 maddeden oluan ibu Sözleme’nin tüm hüküm ve artlarını okumu, bu artlarla ilgili tüm sorularını sormu, deerlendirme yaparak imzalamıveya elektronik ortamda onaylamıolduunu kabul ve beyan eder.