SGS 2024/1 FULL PAKET

Fuat Hoca

Şükrü Hoca

Ali Kemal Hoca

Berk Hoca

Ulaş Hoca

Mali Müşavirlik mesleğini icra etmek isteyenler için yapılan ilk sınavdır.

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olanlar bu sınava girebilir.

Staja Giriş Sınavı, test yöntemi ile yapılmaktadır.

Sınavda 100 adet “Alan Bilgisi”, 20 adet “Genel Kültür ve Yetenek” ve 10 adet “Yabancı Dil” sorusu olmak üzere 130 soru yer alacaktır.

 

Sınavın değerlendirilmesinde “Alan Bilgisi” soruları %80, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları %13,33 ve “Yabancı Dil Soruları” %6,67 oranları ile ağırlıklandırılarak değerlendirilecektir.

STAJA GİRİŞ SINAVI KONULARI VE SORU SAYILARI

Sınav Konuları

Değerlendirme Oranı

Soru Sayısı

Genel Kültür ve Yetenek

13,33%

20

 

Türkçe

7

 

 

 

Matematik

8

 

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

5

 

 

Yabancı Dil

6,67%

10

 

Almanca

10

 

 

 

Fransızca

 

 

 

İngilizce

 

 

 

Alan Bilgisi

80%

100

Muhasebe ve Denetim

58

 

 

Finansal Muhasebe

26

 

 

 

Finansal Muhasebe,

 

Muhasebe Bilgi Sistemi,

 

Uluslararası Muhasebe Kuruluşları,

 

Türkiye Muhasebe Standartları

Maliyet Muhasebesi

8

 

 

Mali Tablolar Analizi

8

 

 

 

Denetim

16

 

 

Ekonomi ve Maliye

12

 

 

Ekonomi

6

 

 

 

Maliye

6

 

 

Hukuk

30

 

 

Meslek Hukuku

 6

 

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Eğitimi

6

 

 

 

Vergi Hukuku

6

 

 

 

Ticaret Hukuku

6

 

 

 

Borçlar Hukuku

6

 

 

Toplam Soru Sayısı

130

Staja Giriş Sınavı, test biçiminde yapılır ve değerlendirme ölçütü TESMER tarafından belirlenir. Staja Giriş Sınavında değerlendirme, sınavın yapısı itibariyle; mutlak değerlendirme ya da bağıl değerlendirme sistemi ile yapılabilir. Mevcut uygulamada Staja Giriş Sınavı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Bu sisteme ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 

Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.

 

Bağıl değerlendirme sisteminde, sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra, değerlendirme işlemi yapılır. Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı sınavdaki öteki adayların puanlarına ve başarısına yani grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir. Bu nedenle özellikle test tipi sınavlarda bağıl değerlendirme sistemi en adil ve en nesnel olan değerlendirme biçimidir.

 

Bu değerlendirme biçiminde, ham notların ortalaması, her notun ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu bulunarak, değerlendirmeye esas notlar, bir notun, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart not biçimiyle ifade edilir. Bu suretle, adaylar ortalama performansları ölçütüyle birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir not sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik arz etmesi sebebiyle, sınava katılan adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bu sistem uygulanmaktadır.

 

Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların üç ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu üç ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına Genel Kültür ve Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi doğrusallık da göstermemektedir. Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur.

 

Hesaplama sonucu elde edilen Sınav Başarı Puanları tam sayıya yuvarlanmamaktadır. Bu değerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır.

Sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.

Sınav tarihlerini gösteren sınav takvimi staj ve sınav başvuru bedellerine ilişkin bilgiler, her yılın Aralık ayında belirlenir ve internet sitesinde https://www.tesmer.org.tr/ ilan edilir. Ayrıca, sınav takvimi ve ödeme bilgileri TEOS sisteminde yer almaktadır.

 

2023 Yılı Staja Giriş Sınavı Takvimi;

TESMER https://www.tesmer.org.tr/ adresinden güncel sınav takvimini paylaşmıştır. 

 

2023/1 SGS SINAV TARİHİ 29 NİSAN 2023  BAŞVURU TARİHİ 1 ŞUBAT- 20 MART 2023 
2023/2 SGS SINAV TARİHİ 26 AĞUSTOS 2023 BAŞVURU TARİHİ  3- 21 TEMMUZ 2023
2023/3 SGS SINAV TARİHİ 18 KASIM 2023 BAŞVURU TARİHİ 11 EYLÜL- 9 EKİM 2023

İzmir, Ankara, İstanbul Anadolu yakası ve İstanbul Avrupa yakası olmak üzere 4 bölgede yapılmaktadır.

Sınav soruları ANKÜSEM (Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından hazırlanmaktadır.

Adayların, Cep Telefonu, HESAP MAKİNESİ, bilgisayar, data bank benzeri özel elektronik donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR.

T.C. kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport.

SÜRÜCÜ BELGESİ İLE SINAVA GİRMELERİ YASAKTIR.

Sınav başvurusunda bulunup herhangi bir nedenle sınava katılmayanların sınav bedelleri iade ve mahsup edilemez.

Başarısız olduğunuz ve girmediğiniz sınavlar için sınav hakkınız yanar.

İlk başvuru esnasında açtırmış olduğunuz dosya sizlere birinci sınava ve sonrasında 3 yıl içindeki 9 sınava giriş hakkı sağlar. Açtırmış olduğunuz dosya size maksimum 10 sınava giriş hakkı tanıyacaktır.

Dosya açtırdıktan sonra birinci sınav ve sonrasında 3 yıl içindeki 9 sınavdan başarısız olduğunuz takdirde dosyanız yanar. Dosyanız yandıktan sonra yeni dosya açtırmak için tekrardan başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Sınavda 5 seçenekli test soruları bulunmaktadır. Yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi yoktur.

Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerini kapsamaktadır. Sınava girecek adaylar hakim oldukları dil üzerinden ders seçimi yaparak sınava katılım sağlayabilirler.

Staja Giriş Sınavı Sonuçları, sınav sonrasında soru itirazlarının alınarak değerlendirilmesini takiben TESMER üzerinden açıklanır. Ayrıca, başarılı olanlar sonuçları Staj Başlama işlemlerinin takibi için kayıtlı oldukları TESMER şubesi / odaya gönderilir. Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz. 

İtirazlar, sonuçların TESMER üzerinden açıklanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde TEOS üzerinden yapılabilir. Bu itirazlar 30 gün içerisinde incelenir ve sonuçlar TEOS üzerinden açıklanır.

Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Yönetmelik gereği Staja Ocak, Mayıs veya Eylül aylarının ilk 10 günü içerisinde fiilen başlamak zorunludur. Staja başlayan adaylar, stajının başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-stajyer eğitimi) TEOS tabi olacaklardır. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.

Yüksek Lisans; adayın Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler alanlarının lisansüstü bölümlerinden yüksek lisans diplomasını stajı sırasında sunması durumunda, stajının 1 yıllık bölümünün tamamlandığı kabul edilir.

 

Odanın Kursu; adayların, odaların açmış olduğu kursa katılma durumlarında staj sürelerinden 6 ay düşülür.

 

Hem yüksek lisans ve hem de odanın kursu tamamlandığı takdirde staj süresinden 1 yıl düşülmektedir.

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebesi Mali Müşavir yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapılır.

 

Bağımsız Denetim şirketlerinde ve şubelerinde Staj yapılabilir. Ancak, bunlardan bulundukları il ilçedeki SMMM/YMMM odalarına kaydolma şartları aranır.

 

İşletmelerde, bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılan stajda, aday ile meslek mensubunun aynı işyeri numarasında çalışması gereklidir.

Staj yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince, meslek mensubu yanında veya gözetim denetiminde staj yapan aday meslek mensupları ile yasanın 6/1 maddesine göre, çalışmalarını staj süresinden saydıran aday meslek mensupları TESMER tarafından yürütülen zorunlu eğitime tabi olurlar. Bu eğitim, uzaktan eğitim (e-stajyer eğitimi ve yüz yüze eğitim yöntemlerinden) biri veya her ikisinin birlikte kullanımı ile yapılır.

Staj sırasında, stajın yapıldığı iş yerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, odalar arası nakil, işten çıkartma veya çıkarılma durumlar nedeniyle stajın kesilmesi halinde staja ara verme süresi 3 yıllık staj süresi içerisinde (mücbir sebepler hariç) toplamda 1 yılı aşamaz. Bu sürelerin aşılması halinde adayın stajı iptal edilir.

Stajını tamamlayan adaylar sınav dosyası hazırlar ve sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içerisinde TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra dosyasını TESMER şubesi / odasına teslim eder. Yapılan inceleme sonunda başvurusu uygun bulunan adayların dosyaları TESMER şubesi / oda tarafından TEOS üzerinden onaylanır.

Staja Giriş Sınavına ilk defa katılacak adayların öncelikle SMMM odasına dosya açtırmaları gerekmektedir.

 

2023 Yılı SGS Dosya Bedeli : 3.180,00 ₺

 

Başvuru bedellerini;  KREDİ KARTI ile TEOS sistemi üzerinden veya banka şubelerinden öder.

 

 1. Aday, KREDİ KARTI ile işlem yapmak istiyorsa;  http://giris.tesmer.org.tr  adresinden TEOS sisteminde,  “Para Yönetimi ve Yükleme” menüsüne tıklar. Açılan sayfada KREDİ Kartı ile işlem yapabilmek için ödemesi gereken ücret türünü seçer ve KREDİ KARTI bilgilerini İŞ BANKASI’nın ekranlarında doldurur.

 

 1. Aday, Banka Şubesine giderek işlem yapmak istiyorsa;  T.C. Kimlik Numarasını belirterek başvuru ve sınav bedelini öder. Adayın başvuru aşamasında sıkıntı yaşamaması için mutlaka ücret öderken banka yetkilisine kendi T.C. Kimlik Numarasını vermek zorundadır. Sınav bedelini, Banka şubesine ödeyen adayın, ödeme bilgileri 1 iş günü sonra TEOS sistemine aktarılır.
 1. Mezun Belgesi
 2. Diploma (Geçici Mezuniyet Belgesi)
 3. Adli Sicil Belgesi
 4. Staja Giriş Sınavı Başvuru Belgesi
 5. Staj Başvuru Formu
 6. Taahhütname
 7. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm* 60MM)
 8. Diğer (TESMER tarafından gerekli görülen diğer belgeler TEOS'a yüklenir.)

Staja Giriş Sınavı ücreti 2023 yılı için 500 TL olarak belirlenmiştir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 10 ve üzeri.
OSX 10 ve üzeri.
Android 6.0 ve üzeri
IOS 11 ve üzeri

Minimum 4 GB Ram ve 1 GHZ işlemci.
Minimum 8 Mb internet bağlantısı.

Desteklenen Cihazlar ve Tarayıcılar

 • Chrome , Firefox , Safari , Opera , Edge
 • Windows, OSX, Linux, Android, IOS
- Satın alınan eğitim paketi sadece 1 kişi tarafından kullanılabilir
- Platform kullanımı sınavdan 1 gün sonra sonlanır
Whatsapp Yardım Hattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.